ketenborging.nl

Over de Stichting Ketenborging.nl

De Stichting Ketenborging.nl werd in de zomer van 2014 opgericht met als doel:
a. het beheren, promoten en exploiteren van de website: www.ketenborging.nl;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van Stichting Ketenborging.nl bestaat uit vertegenwoordigers van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland (dhr. T. Cuijpers), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (NEVEDI) (dhr. M. Hessing), de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) (dhr. G.J. Oplaat), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) (dhr. J. Goebbels), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) (dhr. M. Boerstra) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) (dhr. M. Jansen).