ketenborging.nl

Over de Stichting Ketenborging.nl

De Stichting Ketenborging.nl werd in de zomer van 2014 opgericht (zonder winstoogmerk) met als doel:

  1. het beheren, promoten en exploiteren van de website: www.ketenborging.nl;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.