ketenborging.nl

Kwaliteitsschema’s en status

Hieronder vindt u een overzicht van de kwaliteitsschema’s. U kunt doorklikken naar de websites van de betreffende kwaliteitsschema’s. Daar vindt u de bedrijven die volgens dat bewuste schema zijn gecertificeerd. Gebruikers worden er op gewezen dat zij de informatie op de website te allen tijden zelf moeten controleren.

Voor de procedure tot opname of schrappen van een vermelding en de bijbehorende kosten, zie onder aan de pagina.

nr.Kwaliteitsschema Geaccepteerd/Accepted scope/toepassingsgebied In behandeling / under discussion*
1BRCGSFood Safety Standard versie 8 en hoger; productie van levensmiddelen, voedselveiligheid.
Packaging Materials Standard versie 6; het vervaardigen van verpakkingen voor levensmiddelen.
Storage and Distribution Standard, versie 4; opslag- en distributie activiteiten van levensmiddelen.
2IFSFood standard versie 6 en hoger; productie van levensmiddelen, voedselveiligheid
3FSSC22000FSSC 22000, versie 4 en hoger; productie van levensmiddelen, voedselveiligheid management systeem
4Feed Chain Alliance (GMP Dierenvoeders) (versie en status der documenten op 1-12-2017): Specifieke voedselveiligheidsaspecten ná de primaire fase bij de productie, verhandelen, op- en/of overslaan of vervoeren over de weg van diervoeders (voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders).
5GMP+ Feed Certification schemeProductie van mengvoeders; voormengsels; toevoegingsmiddelen; voedermiddelen; huisdiervoeders (versie en status der documenten op 22 februari 2018).
6RiskplazaBorging van grondstofgevaren van alle ingrediënten die aan bedrijven actief in de voedingsmiddelensector worden geleverd. Riskplaza-audit + programma versie 4.1. en hoger.
7European Feed and Food Ingredient Safety Certification ( EFISC-GTP)Industriële productie van diervoeder. EFISC-GTP code versie 4.0.
8IKB Nederland VarkensBeoordeling voor ketenborging.nl betreft het productievoorwaardenreglement IKB Nederland Varkens en de module Q&S.
9Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)Beoordeling voor Ketenborging.nl betreft de Inspectie van vleeskalveren tijdens de boerderij en verwerkingsfase, gericht op de controle op de afwezigheid van verboden groeibevorderende stoffen”. Deze scope wordt afgedekt door artikelen uit het Controle en Sanctie Regelement (CSR) vanaf versie Juli 2017.
10IKB EIIKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de producten van broed- en consumptie-eieren en pluimvee.
Beoordeling voor ketenborging.nl betreft alle schakels in de productieketen.
11GLOBALG.A.P.Beoordeling voor Ketenborging.nl betreft de Integrated Farm Assurance (IFA) standaard (Smart en GFS optie) vanaf versie 5 voor de productcategorieën ”Fruit and Vegetables” en “Combinable crops”.
12FAMI QSBeoordeling betreft ketenborging.nl betreft de European Code of Practice for Specialty Feed Ingredients and their Mixtures Operators, The FAMI-QS Code of Practice provides requirements for implementing measures necessary to ensure feed safety and quality of products manufactured by processes.
13IKB Nederland Varkens exportwaardige-laad-en-losplaatsen Beoordeling is gericht op de Exportwaardige laad- en losplaatsen van varkenshouderijbedrijven.
14IKB KipIKB Kip is een ketenkwaliteitssysteem voor de hele pluimveevleessector. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip pluimveevlees (van fok tot verwerking) verstrekken zo garanties over de manier van produceren
15IKB varken De scope van IKB Varken omvat de schakels Varkenshouders, Slachterijen, Vleesveredelingsbedrijven en (vlees)verkooppunten, voor de producten levende varkens, varkenskarkassen en varkensvleesproducten.

*) ‘In behandeling’ betekent dat de NVWA heeft vastgesteld dat het betreffende systeem ook daadwerkelijk de potentie heeft om aan de criteria te voldoen, maar dat de toetsingsprocedure nog niet is afgrond door de NVWA. 

Procedure

Een eigenaar kwaliteitssysteem neemt contact op met de NVWA waarna de NVWA de volgende procedure voor de behandeling van aanvragen tot registratie volgt:

Fase 1 In behandeling nemen

  • De NVWA stuurt een zelfbeoordelingsformulier aan de aanvrager/schemabeheerder;
  • De NVWA toetst na ontvangst het zelfbeoordelingsformulier en bepaalt of de aanvraag voldoende basis biedt om het kwaliteitssysteem verder te behandelen;
  • Als er voldoende basis is, is er optioneel een verkennend gesprek met de schemabeheerder mogelijk, om de aanvraag in detail te bespreken en in te schatten of het kwaliteitssysteem (op termijn) mogelijk zal voldoen aan de gestelde criteria;
  • De NVWA neemt uiterlijk 6 weken na ontvangst van het zelfbeoordelingsformulier een besluit tot verdere behandeling van de aanvraag.

Fase 2 Toetsen

  • Indien de aanvraag in behandeling is genomen, voert de NVWA de bureaustudie uit, naar opzet, bestaan en werking van het private kwaliteitssysteem. Een optionele verificatie van de werking in de praktijk, naar aanleiding van bevindingen uit de bureaustudie, vindt onder meer plaats door middel van audits en inspecties ter plaatse op basis van een representatieve steekproef in bedrijven, die zijn aangesloten bij het kwaliteitssysteem. Op basis van de resultaten van de toetsingsprocedure beslist de NVWA over de acceptatie van het kwaliteitssysteem en stelt de voorwaarden vast waaronder de acceptatie plaatsvindt. Na acceptatie wordt gekeken op welke manier en in welke vorm aangepast toezicht bij gecertificeerde deelnemende bedrijven van het geaccepteerde private kwaliteitssysteem kan worden ingesteld.

Alleen de NVWA kan beslissen of een kwaliteitssystem de status ‘in behandeling’ krijgt of als ‘geaccepteerd’ wordt vermeld op de site. De stichting heeft geen enkele invloed op de beoordeling van een Kwaliteitssysteem. Zij is slechts de beheerder van de website. Zij zal een Kwaliteitssysteem vermelden op de site, indien zij daartoe wordt verzocht door de NVWA.

Annulering vermelding Kwaliteitssysteem op de site ketenborging.nl

De Stichting ketenborging.nl zal de vermelding van een Kwaliteitssysteem alleen verwijderen indien daartoe door de NVWA opdracht is verstrekt.

Hoe lang duurt het voor een schema wordt vermeld op de site?
Een Kwaliteitsschema wordt binnen 3 werkdagen opgenomen op de site, vanaf het moment dat de NVWA bij de Stichting heeft aangegeven dat het schema de procedure heeft doorlopen.