ketenborging.nl

Gedragscode

Onder aan de pagina zal binnenkort een lijst worden gepubliceerd wie de code reeds heeft getekend.

Gedragscode Voedselveiligheid en productintegriteit

(Een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit)

 

Versie:  2.2

Datum: 9 november 2017

 

Doel van de Gedragscode Levensmiddelenketen

De Gedragscode Levensmiddelenketen – hierna aangeduid als ‘de Code’- is een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit. Deze Code is opgesteld omdat het imago van de Nederlandse levensmiddelenketen, van het eerste begin, het zaadje of het (genetische) uitgangsmateriaal, inclusief de diervoeding, tot en met de verkoop van een product aan de consument door (maatschappelijk) onacceptabel gedrag geschaad kan worden. De levensmiddelenketen hecht er groot belang aan dat er vertrouwen is in haar handelen. Dit doel kan alleen bereikt worden als alle spelers in de keten correct handelen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Scope en reikwijdte van de Code

Deze Code wil een leidraad zijn voor álle producenten van of ondernemingen handelend in voedingsmiddelen of grondstoffen voor voedingsmiddelen. Bedrijven en ondernemers in de gehele keten, van primaire productie tot en met retail, kunnen de Code onderschrijven.

Partijen die deze Code ondertekenen, verbinden zich voor het handelen van hun bedrijven en medewerkers aan de gedragsregels in deze code. De Code dient te worden ondertekend door de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Van ondertekenende bedrijven wordt verwacht dat zij intern en extern, bijvoorbeeld via hun website, bekend maken dat zij zich conformeren aan deze gedragscode.

 

Bedrijven kunnen ook volgens een bedrijfs-eigen code werken, mits deze eigen specifieke gedragscode tenminste gelijkwaardig is aan de regels van de Code.

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Code is dat de ondertekenaars ervan zich met betrekking tot borging van voedselveiligheid en van voedselintegriteit houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving.

 

Gedragsregels

De volgende gedragsregels tot borging van voedselveiligheid en productintegriteit worden door het bedrijf en zijn medewerkers gevolgd:

 

 • Wetgeving

Het bedrijf en al zijn medewerkers houden zich in al hun werkzaamheden aan de wetgeving, regels en voorschriften aangaande de borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit, die van toepassing is.

 

 • Medewerkers

Het bedrijf informeert alle medewerkers voor wie dat van belang kan zijn dat het de Code heeft ondertekend en dat deze door alle medewerkers dient te worden nageleefd.

Het bedrijf schoolt relevante medewerkers om te borgen dat deze medewerkers bekend zijn met de meest recente en van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften en regels die voor hun werkzaamheden tot borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit relevant zijn.

Het bedrijf stelt op regelmatige basis vast of het kennisniveau bij relevante medewerkers toereikend is.

 

 • Producten/diensten

Het bedrijf stelt alles in het werk (binnen haar mogelijkheden) om te borgen dat geproduceerde of verhandelde producten veilig zijn voor het beoogd gebruik.

Het bedrijf stelt alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat de risico’s op voedselfraude in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zgn VACCP (vulnerability assessment critical control points), en neemt indien nodig, passende maatregelen ter voorkoming van voedselfraude.

Het bedrijf communiceert in alle uitingen over zijn producten naar waarheid en in lijn met geldende wetgeving, voorschriften, (reclame)codes, enz.

 

 • Belanghebbenden/stakeholders

Bedrijven stellen zich transparant op en voeren regelmatig stakeholderdialogen over borging van voedselveiligheid en productintegriteit.

Minimaal één maal per jaar rapporteren[1] bedrijven over hun activiteiten tot borging van de voedselveiligheid en productintegriteit.

 

 • Bedrijfsintegriteit

Bedrijven of hun medewerkers bieden nooit direct of indirect steekpenningen aan, in welke vorm dan ook, en nemen deze ook nooit aan. Elke vorm van (poging tot) omkoping wordt door medewerkers gemeld aan een vertrouwenspersoon onder een interne klokkenluidersregeling danwel bij meldmisdaadanoniem danwel bij het Adviespunt Klokkenluiders.

 

 • Misstanden

Bedrijven zorgen voor een transparante en vertrouwelijke procedure die het mogelijk maakt dat iedere medewerker bezwaren tegen en verdenkingen over handelen binnen het bedrijf dat de borging van voedselveiligheid en productintegriteit schaadt of kan schaden, kan melden (zie ook paragraaf 5. Bedrijfsintegriteit)

Eigenaarschap

De code is opgesteld in gezamenlijkheid door de voormalige leden van de Taskforce Voedselvertrouwen. Voorstellen tot aanpassing kunnen via info@ketenborging.nl worden ingediend. Eenmaal per jaar zal na gegaan worden door de Stichting Ketenborging.nl of aanpassingen noodzakelijk en mogelijk zijn. Aanpassen worden enkel via deze website gecommuniceerd.

 

Bedrijfsspecifieke gedragscode

Bedrijven kunnen ook een eigen bedrijfsspecifieke code opstellen mits daarin minimaal onderstaande regels zijn opgenomen:

 1. Het bedrijf houdt zich aan alle wettelijke voorschriften en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en productintegriteit die van toepassing is;
 2. Het bedrijf borgt dat kennis dienaangaande up to date is en blijft;
 3. Het bedrijf stelt alles in werk om te borgen dat dat al zijn producten veilig zijn voor het beoogde gebruik;
 4. Het bedrijf zorgt ervoor dat verstrekte informatie over de producten klopt (voorkom fraude, ook bij je leverancier);
 5. Het bedrijf rapporteert een maal per jaar over de staat van de borging van de voedselveiligheid en de borging van het voorkomen van voedselfraude;
 6. Het bedrijf zorgt voor een klokkenluidersregeling met betrekking tot de melden misstanden met betrekking de borging van voedselveiligheid en voedselfraude en zorgt dat deze meldingen vertrouwelijk kunnen worden gedaan;
 7. Het bedrijf neemt maatregelen ter voorkoming van omkoping.

 

 

Compliance/ondertekening

De ondergetekende verklaart met zijn/haar handtekening dat het bedrijf de regels van deze Code naleeft.

 

Getekend: .. .. ……

Naam:……………..

Bedrijfsnaam:……..

 

[1] Voorbeeld van een rapportage kan een audit rapport van de certificerende instelling zijn, die de borging van de voedselveiligheid en het productintegriteits-systeem heeft geaudit.

 

BedrijfsnaamBijzonderheden
1
2